Privacybeleid

Privacybeleid Bonocchio

Bonocchio Vision Care Center gevestigd aan de Frederikstraat 13, 2514 LA te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.

1. Privacybeleid Bonocchio Vision Care Center
Bonocchio is een optiekwinkel. Wij verstrekken oogzorg aan onze klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31 (0) 70 3636 092
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
E-mail: info@bonocchio.com

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten u kiest te gebruiken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Leeftijd
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • Meetgegevens (refractie, anamnese, audiogram, gegevens t.a.v. gezondheid van ogen en oren)
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
 • Financiële gegevens ( betaalhistorie, openstaande rekeningen etc.)

3. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via telefonisch contact of bezoek van onze winkel.
 • Om u te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product of dienst.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om u klacht over een bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze website te verbeteren.

4. Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van of dienstverlening rond de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij om uw bestelde artikelen te laten bezorgen door de postbezorger. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor inzage en het wijzigen van u gegevens kunt u contact opnemen met de administratie van Bonocchio de volgende gegevens:

Telefonisch: +31 (0) 70 3636 092
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
E-mail: info@bonocchio.com

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018